Welkom

Welkom bij psychologenpraktijk Nerf.

Ons hele leven zijn we bezig ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. Meestal gaat dit vanzelf. Maar soms zijn de veranderingen te onverwacht, te intens, te beperkend. Dan heb je meer tijd nodig om je aan te passen.

Deze veranderingen kunnen te maken hebben met werk, relaties, een nieuwe levensfase, maar ook met ziekte. Wanneer het aanpassen aan veranderingen niet lukt  kan dit problemen geven in het dagelijks functioneren. Die problemen kunnen zich acuut voordoen, ze kunnen ook al langer bestaan.

Wanneer je wilt leren omgaan met problemen waar je nu last van hebt zoals;

spanningen, somberheid, angsten,
trauma, dwangklachten,
onzekerheid, slaapproblemen,
gecompliceerde rouw,
beperkte belastbaarheid, pijnklachten
of andere psychische klachten kun je een afspraak maken met Psychologenpraktijk Nerf.

Behandeling

Met individuele psychotherapie richten we ons op het bereiken van de in het adviesgesprek afgesproken behandeldoelen door middel van:

Inzichtgevende therapie, psychodynamisch
Mindfulness
Oplossingsgerichte therapie
EMDR (bij post traumatische stress)

De Psychotherapeut/GZ- psycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen, vergelijkbaar met de huisarts die een brede kennis heeft op het gebied van lichamelijke problemen. De Psychotherapeut/GZ-psycholoog behandelt de meest voorkomende lichte tot matige ernstige klachten en werkt nauw samen met de huisarts en/of andere verwijzers. De behandeling is gericht op vermindering van de klachten die u ondervindt, preventie, activering of herstel van het evenwicht.

De behandeling richt zich op de samenhang tussen de klachten en de ontwikkelingsgeschiedenis.

Voor mensen met lichamelijke pijn- en/of spanningsklachten is er een speciaal behandel programma in samenwerking met de fysiotherapeut Hans van Rijswijk.

In deze folder vindt u hierover meer informatie.

De therapeut

Milly Smit is geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut. In 1995 is zij afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Op het ogenblik werkt zij naast haar eigen praktijk bij de de Parnassia Groep, SGGZ Ouderenpsychiatrie ambulant, in Purmerend.
Met fysiotherapeut Hans van Rijswijk heeft zij een gecombineerd behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met (chronische) pijn- en spanningsklachten.

Milly Smit heeft op haar praktijk een uitdraai van het kwaliteitsstatuut liggen ter inzage.

De praktijk is geregistreerd bij de KVK met nummer 34356665

Big-geregistreerd als GZ-psycholoog en psychotherapeut. BIG nummers 6991114525 en 89911114516

Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN), geregistreerd als practioner.

Aanmelden

De behandeling start met een intake, een advies en het behandeldoel. De daarop volgende sessies zijn gericht op het behandeldoel.

Het maken van een afspraak kan telefonisch op nummer 06-19174567.

Op het ogenblik is geen ruimte voor nieuwe cliënten.

Kosten en vergoedingen

Wat krijg je vergoed?
Psychologische hulp door een BIG geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Lichte psychische klachten worden niet meer vergoed. Vergoedingen gaan per consult, meestal per 45 minuten. Het tarief is volgens de wettelijk vastgestelde norm van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Eigen risico
De zorgverzekering kent een eigen risico. In 2022 is dat minimaal € 385,- afhankelijk van welke verzekering je afsluit. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Verwijzing
Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist).

Contractvrij en restitutiepolis
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, de facturering geschiedt direct aan de cliënt.
Vanaf 2014 zijn verzekeraars niet meer verplicht om consulten van contractvrije behandelaren te vergoeden als je een natura polis hebt afgesloten. Het afsluiten van een restitutie-polis, waarbij je zelf je behandelaar kan kiezen, is dus erg belangrijk. Elke verzekering heeft zijn eigen regels wat betreft de vergoeding van de niet gecontracteerde zorg.

Het vergelijken van de verschillende verzekeringen en het kiezen is altijd weer een klus, en kan zeker de moeite waard zijn.

Behandelingen die niet 48 uur van te voren zijn afgemeld dienen volledig vergoed te worden.

Psychologenpraktijk Nerf heeft geen contracten afgesloten met ziektekosten verzekeraars.
Voor verdere uitleg van deze keuze zie www.contractvrijepsycholoog.nl

Op deze site kunt u ook zien wat uw ziektenkostenverzekeraar vergoedt.

Contact

Het adres van de praktijk is

MAANDAG

Wjitteringswei 50

8495 JR  Aldeboarn

DINSDAG

Hoogte Kadijk 155

1018 BJ  Amsterdam

Psychologenpraktijk Nerf Planning 2022

De praktijk is gesloten op

1 januari tot en met 7 januari

21 februari tot en met 25 februari

18 april 2022 (2e Paasdag)

25 april tot en met 6 mei

6 juni 2022 (2e Pinksterdag)

11 juli tot en met 5 augustus

19 tot en met 23 september

24 tot en met 28 oktober (kan nog wijzigen)

19 december tot en met 6 januari 2023

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-19174567,
of mailen naar info@nerf.nl

Links

Thomas Manneke, fotograaf (op deze site het portret)

Tom Wagenaar, beeldhouwer (op deze site alle beelden)

Stephan Achterberg, vormgever

Stichting Morgen Wij

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

INTERN PRIVACYBELEID Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit

 1. 1. Inleiding

Dit is het privacybeleid van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit. Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de (interne) bedrijfsvoering van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit.

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit is als zorgaanbieder verwerkingsverantwoordelijke. Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Dit document beschrijft de wijze waarop Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit als verwerkingsverantwoordelijke met (bijzondere) persoonsgegevens omgaat, zodat aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) wordt voldaan.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 1. Actualisatie en controle naleving privacybeleid;
 2. Categorieën persoonsgegevens en doelen;
 3. Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging;
 4. Informatieplicht;
 5. Verwerkingsregister;
 6. Verwerkers en ontvangers;
 7. Bewaartermijnen;
 8. Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA);

10.  Doorgifte buiten de EU;

11.  Geen functionaris voor de gegevensbescherming;

12.  Beveiligingsincidenten;

13.  Rechten van betrokkenen.

 1. 2. Actualisatie en controle naleving privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens binnen Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit dient in overeenstemming te blijven met de AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. Om die reden zal het privacybeleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Eveneens zal periodiek worden gecontroleerd of het privacybeleid door medewerkers en verwerkers van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit daadwerkelijk wordt nageleefd.

 1. 3. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën personen:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan het praktijkpand van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit;
 3. bezoekers van www.nerf.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit;
 5. medewerkers;
 6. zpp’ers;
 7. sollicitanten;
 8. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit persoonsgegevens verwerkt.
 1. (potentiële) patiënten

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) patiënten, ten behoeve van identificatie van de patiënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN van de patiënt. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens.

Verder worden persoonsgegevens gegenereerd als een bezoeker een contact- of ander webformulier op de website invult. Dit formulier is beveiligd. Die gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor het contact- of webformulier dient.

 1. medewerkers

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een wettelijke verplichting of als de medewerker toestemming heeft gegeven.

Personeelsdossier

In het personeelsdossier van iedere medewerker worden de volgende gegevens bewaard:

 1. de arbeidsovereenkomst en daarmee verband houdende gegevens, ten behoeve van het vaststellen en uitbetalen van salaris. Voor de berekening van het salaris (en overige vergoedingen) maakt Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit gebruik van de salarisadministratie van de werkgever van de PIOG
 2. gegevens over het functioneren van medewerkers, ten behoeve van individuele prestatiebeoordeling en -verbetering, meer specifiek voor (toekomstige) beoordelings- en functioneringsgesprekken, begeleidingstrajecten etc.;
 3. overige gegevens, zoals met betrekking tot eventuele klachten, waarschuwingen, beoordelingen en verzuim;
 4. verkregen toestemming voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

De toegang tot de personeelsdossiers is beveiligd. Op verzoek kan een medewerker zijn of haar personeelsdossier inzien.

 1. sollicitanten

Van personen die bij Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit hebben gesolliciteerd, worden persoonsgegevens verwerkt, zoals contactgegevens en gegevens die zijn vermeld in de sollicitatiebrief en het cv. Deze gegevens worden verwerkt ter beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en om met een kandidaat contact te leggen. De gegevens worden bewaard tot maximaal 6 maanden na de sollicitatieprocedure.

 1. overige personen

In het kader van de behandeling, kan Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit ook gebruikmaken van gegevens afkomstig van andere hulpverleners.

 1. 4. Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging

Uitgangspunt voor Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit is dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zowel intern als bij inschakeling van derde partijen. Voor beide gevallen heeft Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Interne maatregelen

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit heeft de volgende interne technische en organisatorische maatregelen getroffen:

 1. het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met andere zorgverleners dient (conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513) uitsluitend via een beveiligde verbinding (versleuteld mailverkeer, zoals zorgmail of ZIVVER) plaats te vinden. E-mailen met andere hulpverleners is alleen toegestaan voor algemene communicatie. Uitwisseling van vertrouwelijke informatie via (zakelijke of privé) e-mailaccounts van medewerkers of via applicaties als WhatsApp, Dropbox of WeTransfer is niet toegestaan;
 1. vertrouwelijke informatie dient uitsluitend te worden opgeslagen in het ICT-systeem van de praktijk dat voldoet aan NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 en niet daarbuiten. Het is ook niet toegestaan vertrouwelijke informatie naar externe gegevensdragers te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is en deze gegevens zijn versleuteld;
 1. iedere medewerker draagt ervoor zorg dat zijn/haar wachtwoord voor het ICT-systeem van de praktijk voldoende sterk is en periodiek wordt gewijzigd;
 1. het is niet toegestaan apparatuur als laptops, tablets en mobiele telefoons onbeheerd buiten de praktijk achter te laten. Toegang tot dergelijke apparatuur dient te zijn afgeschermd met een wachtwoord;
 1. inloggegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld en dienen niet met derden te worden gedeeld. Uitsluitend in voorkomende gevallen mogen inloggegevens vertrouwelijk met een collega worden gedeeld, zoals in geval van waarneming tijdens verlof;
 1. bij (dagelijks) vertrek van de praktijk dient iedere medewerker zijn/haar desktop computer volledig uit te loggen, af te sluiten en eventuele papieren dossiers volledig en veilig op te bergen;
 1. het is niet toegestaan, zonder toestemming van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit, software te downloaden en/of om firewalls of virusscanners aan te passen of te verwijderen;
 1. een thuiscomputer van de zorgaanbieder zelf of van een medewerker waarmee verbinding wordt gemaakt met het netwerk van de praktijk (VPN-verbinding) dient te zijn voorzien van actieve wachtwoordbeveiliging, firewall en virusscanner. Veiligheidsupdates dienen tijdig te worden uitgevoerd. Er mag geen verbinding worden gelegd via openbare wifi-netwerken. Het is niet toegestaan vertrouwelijke informatie op de thuiscomputer op te slaan of om papieren dossiers of externe gegevensdragers (zoals een laptop, tablet of externe harde schijn) met vertrouwelijke informatie onbeheerd in een auto of elders buiten de praktijk achter te laten;
 1. bij vertrek van de praktijk dient iedere medewerker te controleren of er nog andere medewerkers in het pand aanwezig zijn. De laatst aanwezige medewerker zorgt ervoor dat alle ramen en deuren zijn gesloten en dat het alarm wordt geactiveerd;
 1. toegang tot het pand is alleen mogelijk met aan medewerkers verstrekte sleutels. Sleutels mogen niet aan derden worden afgegeven;
 1. personeel is contractueel verplicht tot geheimhouding.

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit ziet op naleving van de hiervoor genoemde maatregelen. Steekproefsgewijs kunnen (proportionele) controles worden uitgevoerd. Als wordt vermoed dat maatregelen door een bepaalde medewerker niet in acht worden genomen, kan worden overgegaan tot gerichte controles tegen de medewerker in kwestie. Na deze controle kan Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit op basis van haar bevindingen besluiten tot het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen.

Verwerkers

Met verwerkers heeft Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit afspraken gemaakt over de te nemen technische en organisatorische maatregelen. Op grond van de vastgestelde risico’s die de persoonsgegevens en de aard van de verwerking met zich meebrengen, is het gewenste beveiligingsniveau bepaald.

Door Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit ingeschakelde verwerkers zijn verplicht Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit alle informatie te verstrekken die nodig is om de nakoming van de verplichtingen als verwerker aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit of een door Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit gemachtigde controleur mogelijk te maken en er aan bij te dragen.

 1. 5. Informatieplicht

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit informeert betrokkenen over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor personen die niet aan Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit zijn verbonden, is om die reden een extern privacystatement opgesteld. Dit privacystatement is op de website van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit gepubliceerd.

Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens binnen Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit. Voor medewerkers geldt een intern privacyprotocol. Dit interne protocol van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit is opgenomen in het ICT-systeem van de praktijk.

 1. 6. Verwerkingsregister

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit houdt een verwerkingsregister bij. Dit register bevat een beschrijving van onder meer de verwerkingsdoeleinden, categorieën betrokkenen en ontvangers, bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen. In het verwerkingsregister worden verwerkingsactiviteiten per categorie betrokkene en per categorie persoonsgegeven bijgehouden.

Het verwerkingsregister (Excel-bestand) is opgenomen in het ICT-systeem van de praktijk.

 1. 7. Verwerkers en ontvangers

Verwerkers

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit kan bij het verwerken van persoonsgegevens gebruikmaken van externe dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend persoonsgegevens op instructie van Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit. Met deze partijen heeft Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over onder meer de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, geheimhoudingsplicht, instructies over de verwerking, beveiligingsmaatregelen, het al dan niet inschakelen van subverwerkers, privacyrechten van betrokkenen, audits en controle alsook het retourneren en/of verwijderen van persoonsgegevens door de verwerker.

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit maakt gebruik van de volgende verwerkers:

Telasoft Praktijkdata en VECOZO.

Ontvangers

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit verstrekt persoonsgegevens van betrokkenen aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, de uitvoering van een (arbeids)overeenkomst of in geval van een wettelijke verplichting. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 1. 8. Bewaartermijnen

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. 9. Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

In uitzonderingsgevallen zou sprake kunnen zijn van het uitvoeren van een DPIA. In dat geval voert Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit voor elke nieuwe verwerking van persoonsgegevens een DPIA uit, indien deze een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inhoudt, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan.

 1. 10. Doorgifte buiten EER

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

 1. 11. Geen functionaris voor de gegevensbescherming

Een verwerkingsverantwoordelijke dient een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te wijzen, onder meer in geval deze hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens). ‘Hoofdzakelijk belast’ heeft betrekking op de kernactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke. De Artikel 29-werkgroep definieert kernactiviteiten als processen die essentieel zijn om de doelen van de organisatie te bereiken, of die tot de hoofdtaken van de organisatie horen.

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit heeft geen FG aangesteld aangezien geen sprake is van een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zie handleiding).

 1. 12. Beveiligingsincidenten

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken, dient als volgt te worden gehandeld.

Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zal Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit beoordelen:

–        of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens;

–        welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te beperken;

–        of inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing van het incident te assisteren;

–        of het incident aan de AP dient te worden gemeld;

–        of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te worden ingelicht;

–        welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen.

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens in het datalekkenregister.

Voor het geval dat een (potentieel) incident waarvan een door Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit ingeschakelde verwerker eerder op de hoogte is geraakt, is in de verwerkersovereenkomst bepaald dat de verwerker Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit zo snel mogelijk bericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens.

 1. 13. Rechten van betrokkenen

Rechten die een betrokkene volgens de AVG in zijn algemeenheid heeft, zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit heeft zodanige technische maatregelen genomen dat aan een gerechtvaardigde uitoefening van deze rechten gevolg kan worden gegeven.

Verzoeken van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens worden door MHM Smit, psychotherapeut, afgewikkeld.

Verzoeken en de afhandeling daarvan worden opgeslagen in een afzonderlijke map in het ICT-systeem.

Na ontvangst van een verzoek zal Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit eerst de identiteit van de verzoeker vaststellen, aan de hand van naam, contact- en adresgegevens, identiteitsbewijs en geboortedatum.

Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld, zal Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit aan de verzoeker bevestigen dat er binnen één maand op het verzoek zal worden gereageerd. Als blijkt dat het verzoek complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Over verlenging van de termijn informeert Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit de verzoeker binnen de eerste maand.

Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit stelt vast welk recht de verzoeker inroept en verzamelt in dat kader de benodigde gegevens. Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit beoordeelt of aan het verzoek van de verzoeker kan worden voldaan, mede gelet op het beroepsgeheim en de wettelijke bewaarplicht. De behandelaar legt zijn bevindingen in een verslag vast. Het verslag wordt opgeslagen in een map van het ICT-systeem van de praktijk, dat speciaal voor het verzoek is aangelegd.

In beginsel worden aan de verzoeker voor de behandeling van het verzoek geen kosten in rekening gebracht. Niettemin kan de verzoeker een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in geval van herhaalde (ongegronde) verzoeken of als meer dan één kopie van een dossier wordt verlangd.

Als het verzoek wordt gehonoreerd en het verzoek heeft betrekking op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, dienen ook de externe partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen van het verzoek in kennis te worden gesteld. Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit stelt vast of daarvan sprake is en noteert de derde partijen in zijn verslag. Dergelijke kennisgevingen aan externe partijen laat Psychologenpraktijk Nerf, MHM Smit achterwege als dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

img";