Welkom

Welkom bij psychologenpraktijk Nerf.

Ons hele leven zijn we bezig ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. Meestal gaat dit vanzelf. Maar soms zijn de veranderingen te onverwacht, te intens, te beperkend. Dan heb je meer tijd nodig om je aan te passen.

Deze veranderingen kunnen te maken hebben met werk, relaties, een nieuwe levensfase, maar ook met ziekte. Wanneer het aanpassen aan veranderingen niet lukt  kan dit problemen geven in het dagelijks functioneren. Die problemen kunnen zich acuut voordoen, ze kunnen ook al langer bestaan.

Wanneer je wilt leren omgaan met problemen waar je nu last van hebt zoals;

spanningen, somberheid, angsten,
onzekerheid, slaapproblemen,
gecompliceerde rouw,
beperkte belastbaarheid, pijnklachten
of andere psychische klachten kun je een afspraak maken met Psychologenpraktijk Nerf.

image

Behandeling

Met individuele psychotherapie richten we ons op het bereiken van de in het adviesgesprek afgesproken behandeldoelen door middel van:

Cognitieve gedragstherapie
Mindfulness en ACT (acceptance commitment therapy)
Oplossingsgerichte therapie
EMDR (bij post traumatische stress)

De GZ- psycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen, vergelijkbaar met de huisarts die een brede kennis heeft op het gebied van lichamelijke problemen. De GZ-psycholoog behandelt de meest voorkomende lichte tot matige ernstige klachten en werkt nauw samen met de huisarts en/of andere verwijzers. De behandeling is gericht op vermindering van de klachten die u ondervindt, preventie, activering of herstel van het evenwicht.

De behandeling richt zich veelal niet op uw verleden, maar op uw huidige klachten.

Voor mensen met lichamelijke pijn- en/of spanningsklachten is er een speciaal behandel programma in samenwerking met de fysiotherapeut Hans van Rijswijk.

In deze folder vindt u hierover meer informatie.

image

De therapeut

Milly Smit is geregistreerd GZ-psycholoog. In 1995 is zij afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in de neuropsychologie.

Op het ogenblik werkt zij naast haar eigen praktijk bij de de Parnassia Groep, GGZ Dijk en Duin in Purmerend.
Per 1 januari 2014 start zij met de opleiding tot Psychotherapeut Specialist.

Daarnaast geeft zij les aan praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuner huisartsen bij InHolland en aan GZ-opleidelingen bij RINO Noord Holland.

Met fysiotherapeut Hans van Rijswijk heeft zij een gecombineerd behandelprogramma ontwikkelt voor mensen met (chronische) pijn- en spanningsklachten.

Big-geregistreerd als GZ-psycholoog.
Lid van beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen (NVGZP)
Lid van Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK)
Lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN)

image

Aanmelden

De behandeling start met een intake, een advies en het behandeldoel. De daarop volgende sessies zijn gericht op het behandeldoel.

Het maken van een afspraak kan telefonisch op nummer 06-19174567.

Op het ogenblik is de wachttijd maximaal drie weken.

image

Kosten en vergoedingen

Vanaf januari 2014 verandert er veel voor de psychologische hulpverlening. Wanneer de behandeling in 2013 is gestart wordt deze in 2014 op de reeds bekende wijze afgerond. Voor de handelingen die starten in 2014 is het belangrijk om dit goed te lezen

Wat krijg je vergoed?
Het aantal vergoedingen voor eerstelijns psychologische hulp vanuit de basisverzekering wordt uitgebreid. Maar lichte psychische klachten worden niet meer vergoed. De eigen bijdrage van € 20,- per consult vervalt. Vergoedingen gaan niet meer per consult, maar per behandeltraject.

Er zijn nu 3 behandeltrajecten die vergoed kunnen worden.
Basis GGZ Kort (BK) € 453,79 294 minuten, 5 sessies
Basis GGZ Middel (BM) € 773,19 495 minuten, 8 sessies
Basis GGZ Intensief (BI) € 1212,41 750 minuten, 12 sessies

Klachten en diagnose
De veranderingen in de GGZ hebben te maken met een verschuiving van de eerstelijns zorg naar de huisarts, en van de tweede lijn naar de eerste lijn. Dit komt voort uit bezuinigingen die door de overheid zijn opgelegd. Ik werk binnen de eerste lijn. Hoewel verzekeraars daar geen heldere informatie over geven, uitsluitend in de kleine lettertjes, worden niet alle problemen en klachten binnen de eerste lijn vergoed. Klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld angst, stemming en trauma worden wél vergoed. Neem contact met me op als je wil weten of je in aanmerking komt voor vergoeding van de hulp/begeleiding die je nodig hebt.

Eigen risico
De zorgverzekering kent een eigen risico. In 2014 is dat minimaal € 360,- afhankelijk van welke verzekering je afsluit. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Verwijzing
Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Het is niet nodig om toestemming te vragen aan je zorgverzekering.

Contractvrij en restitutiepolis
Zoals jullie weten heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, de facturering geschiedt direct aan de cliënt.
Vanaf 2014 zijn verzekeraars niet meer verplicht om consulten van contractvrije behandelaren te vergoeden als je een natura polis hebt afgesloten. Het afsluiten van een restitutie-polis, waarbij je zelf je behandelaar kan kiezen, is dus erg belangrijk. Elke verzekering heeft zijn eigen regels wat betreft de vergoeding van de niet gecontracteerde zorg. Je verzekering kan je hier over informeren. Sommige verzekeraars spreken over een vergoeding van 100% van de in Nederland gebruikelijke tarieven. Helaas weet je dan nog niks, want welk tarief vinden zij gebruikelijk?
De Amersfoortse, Ditzo en ASR hebben toegezegd dat ze 90% van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief vergoeden bij een restitutiepolis. Er zijn vast meer verzekeringen die dat gaan doen.

Mijn tarief
Bij het vaststellen van mijn tarief heb ik me gehouden aan de tarieven zoals die zijn vastgelegd door de NZA. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (consult) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie e.d.) 45 minuten consult en 15 minuten verwerking. Per consult worden dus 60 minuten in rekening gebracht. De kosten daarvan zijn € 94,-.
Telefonische (korte) consultatie zijn zonder kosten. Mijn mail contacten wil ik graag zoveel mogelijk beperken en worden daarom niet in rekening gebracht.

Zelf betalen
Als je klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering of als je de behandeling graag zelf wilt betalen, dan kan dat. Voor degenen die zelf betalen blijft mijn tarief € 94,- per consult. Afhankelijk van de hulpvraag kan daar nog BTW bij komen.

Factuur, betaling en vergoeding door de zorgverzekeraar
Vanaf 2014 wordt de behandeling door een psycholoog niet meer per consult vergoed, maar per behandeltraject. Praktisch gezien betekent dit dat ik per consult een rekening zal uitschrijven en je zal vragen deze binnen tien dagen te betalen per bank.
Aan het einde van het behandeltraject stel ik een verzamel factuur voor je op, die je naar je zorgverzekering kan sturen. Je ziektekostenverzekering keert dan (een deel) aan jou uit. De kosten van de behandeling moet je dus zelf voorschieten. In bijzondere situaties ben ik bereid om een betalingsregeling te treffen.

Diagnose of Privacy verklaring?
Om voor vergoeding in aanmerking te komen willen de zorgverzekeraars dat er op de factuur ook een diagnose wordt vermeld. Dit is in strijd met de rechten van de mens en het staat haaks op de manier waarop ik met mensen werk. Daarom is er de mogelijkheid om in mijn praktijk een privacy verklaring te tekenen, zoals door de NZA beschikbaar is gesteld. Deze wordt dan opgenomen in je dossier en een kopie ervan kan je mee sturen met je factuur. Daarmee voorkom je dat er een diagnose over jou bekend wordt bij de ziektekostenverzekering en niemand is gerechtigd je dossier in te kijken zonder jou uitdrukkelijke toestemming.

Schroom niet om me tijdens mijn telefoontijd te bellen (06-19174567) en te informeren naar je persoonlijke situatie.

Het vergelijken van de verschillende verzekeringen en het kiezen is altijd weer een klus, en kan zeker de moeite waard zijn. Ik wens je succes daarmee.

Behandelingen die niet 48 uur van te voren zijn afgemeld dienen volledig vergoed te worden.

Psychologenpraktijk Nerf heeft (nog) geen contracten afgesloten met ziektekosten verzekeraars.
Voor verdere uitleg van deze keuze zie www.contractvrijepsycholoog.nl

Op deze site kunt u ook zien wat uw ziektenkostenverzekeraar vergoedt.

image

Contact

De behandelingen vinden sinds 1 november 2013 plaats op

De Hoofdweg 176
1057 DC Amsterdam
Dit is in de huisartsenpraktijk Kolenberg.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-19174567,
of mailen naar info@nerf.nl

image

Links

Thomas Manneke, fotograaf (op deze site het portret)

Tom Wagenaar, beeldhouwer (op deze site alle beelden)

Stephan Achterberg, vormgever

Stichting Morgen Wij

image
img";